ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۷

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال ۱۳۸۷

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۸

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۸

+
سال۸۶

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

+
سال۸۷

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۷

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال ۱۳۸۷

+
سال۸۸

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۸

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۸

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۷

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال ۱۳۸۷

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۸

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۸

+
سال۸۹

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

+
سال۹۰

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۷

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال ۱۳۸۷

+
سال۹۱

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۸

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۸

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۷

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال ۱۳۸۷

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۸

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۸

سینا شهام

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۹

بردیا عزیزیان

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

سید حمید رضا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

حمید رضا معظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

امیر مهرابی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

پیمان نعمت الهی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

+
سال۸۶

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۶

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۶

+
سال۸۷

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۷

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال ۱۳۸۷

+
سال۸۸ و۸۹

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۸

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال ۱۳۸۸

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۸

سینا شهام

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال ۱۳۸۹

بردیا عزیزیان

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

سید حمید رضا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

حمید رضا معظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

امیر مهرابی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

پیمان نعمت الهی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال ۱۳۸۹

بازگشت به بالا