لیست پیش دبستانی‌ها و دبستان‌های سلام

سلام یاسین

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

سرکار خانم فاطمه دهلوی

سلام تجریش(بوستان دانش)

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

خانم سیده هاجر زرگر

سلام ایران زمین

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۲

مدیریت :

جناب آقای علی تقی زاده

سلام ندای پیروز

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۳

مدیریت :

جناب آقای داوود صالحی

سلام زین الدین

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه 4

مدیریت : جناب آقای سعید لشگری

سلام صادقیه

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

جناب آقای مطلق

سلام همت

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

جناب آقای علی اشرف

سلام یوسف آباد

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۶

مدیریت :

جناب آقای نیکپور

سلام شهدای خلیج فارس

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۲۲

مدیریت :

جناب آقای امیررضا خوشدل

سلام فرشتگان یاسین

دخترانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

سرکار خانم طاهره شیر محمدی

سلام منان

دخترانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۲

مدیریت :

سرکار خانم حیدری

سلام سایه سرو

دخترانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۴

مدیریت :

سرکار خانم فاطمه بورچی

سلام غنچه‌های شاد

دخترانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

سرکار خانم مهدخت صفاری

سلام مهتاب

دخترانه

پیش دبستان و دبستان

تهران - منطقه 6

مدیریت :

سرکار خانم طاهره برزگر

سلام البرز

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

البرز

مدیریت :خانم رضوی

سلام شاهرود

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

شاهرود

مدیریت :

جناب آقای مهدی بذرکار

سلام ثامن مشهد

پسرانه

پیش دبستان و دبستان

مشهد

مدیریت :

جناب آقای جمشید ایوبی