لیست دبیرستان های متوسطه اول دخترانه و پسرانه سلام

سلام تجریش

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

جناب آقای محمد ایمنی پور

سلام اسلام

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

جناب آقای ساعد حجاریان

سلام ایران زمین

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۲

مدیریت :

جناب آقای حمیدرضا خردمند

سلام صدر

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۳

مدیریت :

جناب آقای مهدی شاه حسینی

سلام نیک فرجام (زین الدین)

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۴

مدیریت :

جناب آقای حمیدرضا کرمی

سلام صادقیه

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

جناب آقای ملارمضانی

سلام همت

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

جناب آقای علیرضا طاهری

سلام یوسف آباد

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۶

مدیریت :

جناب آقای علیرضا قائمی

سلام ندای اندیشه

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۹

مدیریت :

جناب آقای حسین حیدری

سلام نجم الثاقب

پسرانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۱۲

مدیریت :

جناب آقای فرشید حسن آبادی

سلام اسلام

دخترانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

سرکار خانم فروتن

سلام گلبانگ

دخترانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۲

مدیریت :

سرکار خانم نادره یوسف نواز

سلام ونک

دخترانه

متوسطه اول

تهران - منطقه 3

مدیریت :

سرکار خانم سیفی

سلام سلیمه

دخترانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۴

مدیریت :

سرکار خانم زهرا شیر محمدی

سلام سبز

دخترانه

متوسطه اول

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

سرکار خانم زهره یکتا

سلام البرز

پسرانه

متوسطه اول

البرز

مدیریت :

جناب آقای مرتضی سلطان محمدی

سلام تبریز

پسرانه

متوسطه اول

تبریز

مدیریت :

جناب آقای اعزازی

سلام ثامن

پسرانه

متوسطه اول

مشهد

مدیریت :

جناب آقای طاهر نجاری