لیست دبیرستان های متوسطه دوم دخترانه و پسرانه سلام

سلام تجریش

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

جناب آقای مصطفی خاکبازان

سلام اسلام

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

جناب آقای محمد انصاری

سلام ایران زمین

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۲

مدیریت :

جناب آقای یوسف جلالی

سلام دیباجی

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۳

مدیریت :

جناب آقای علیرضا اسفندیار

سلام زین‌الدین

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۴

مدیریت :

جناب آقای حسن صفرزاده

سلام صادقیه

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

جناب آقای سید محمدرضا توحیدی

سلام همت

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

جناب آقای صفار

سلام یوسف آباد

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۶

مدیریت :

جناب آقای حاجی ملکی

سلام ندای اندیشه

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۹

مدیریت :

جناب آقای محمد صدرالدین حیدری

سلام نجم الثاقب

پسرانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۱۲

مدیریت :

جناب آقای مصیبی

سلام فرمانیه

دخترانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۱

مدیریت :

سرکار خانم ناظری

سلام گلبانگ

دخترانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۲

مدیریت :

سرکار خانم افرند

سلام ونک

دخترانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۳

مدیریت :

سرکار خانم عالیه شفیعی

سلام رسالت

دخترانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۴

مدیریت :

سرکار خانم بورچی

سلام نجم الزهرا

دخترانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۴

مدیریت :

-

سلام سبز

دخترانه

متوسطه دوم

تهران - منطقه ۵

مدیریت :

سرکار خانم محبوبه شاه حسینی

سلام البرز

پسرانه

متوسطه دوم

البرز

مدیریت :

جناب آقای حسین جمالی

سلام تبریز

پسرانه

متوسطه دوم

تبریز

مدیریت :

جناب آقای عظیم الله اعزازی