غرفه مجموعه مدارس سلام در ۲۲ بهمن ماه ۹۶
۲۲ بهمن

گزارشی از غرفه مجموعه مدارس سلام در یوم الله ۲۲ بهمن ماه