مرحله دوم

مرحله دوم

Announcement Date: دی ۱۸, ۱۳۹۷

با توجه به برنامه ویژه هر مدرسه در موضوع تبلیغات و همچنین لزوم وحدت رویه در این مقوله، آیین‌نامه تبلیغات مجموعه مدارس سلام به اطلاع مدیران محترم می رسدبا توجه به برنامه ویژه هر مدرسه در موضوع تبلیغات و همچنین لزوم وحدت رویه در این مقوله، آیین‌نامه تبلیغات مجموعه مدارس سلام به اطلاع مدیران محترم می رسد