06 مارس

روز-درختکاریروز درخت‌کاری یکی از روزهای سال است که در آن مردم تشویق به کاشتن نهال می‌شوند. این روز معمولاً در روزهای پایانی زمستان یا روزهای نخست بهار است. در ایران، ۱۵ اسفندماهِ هر سال است.در ایران هفته منابع طبیعی از ۵ تا ۲۲ مارس برای گرامی‌داشتِ گیاهان تعیینن شده است. روز درختکاری در چندین کشور گرامی داشته می‌شود.