22 ژانویه

کلاس های پژوهش زیست پزشکی
دانش آموزان علاقمند به علوم تجربی برای کسب دانش زیست شناسی و فعالیت های آزمایشگاهی در این حوزه ، پروژه هایی در شاخه های مختلف زیست شناسی و پزشکی انتخاب می نمایند.
موضوعات با توجه به علاقمندی دانش آموزان در حوزه داروسازی ، محیط زیست ، بیوتکنولوژی ، صنایع غذایی ، مهندسی پزشکی و پزشکی انتخاب شده و مراحل پرپوزال نویسی ، طرح سوال ، بیان مسئله ، فرضیه سازی و … و نگارش مقاله را در کنار فعالیت های آزمایشگاهی (دقت و تجربه) می آموزند.