17 فوریه

مطابق برنامه هفتگی مصوب مجموعه مدارس سلام در دورۀ اول دبیرستان ، واحد های سلام موظف به ارائه دوزنگ ویژه کلاس های پژوهشی می باشند و در واحد سلام اسلام عناوین متنوعی در این قالب برنامه ریزی شده است. یکی از عناوین بسیار جذاب کلاس های پژوهشی ، پژوهش پزشکی است.
پژوهش پزشکی، براساس نیازهای روز کشور به زیر گروهای های مختلفی تقسیم میشود که دانش آموزان بر حسب علاقه مندی،یکی از این زیر گروه ها را جهت انجام تحقیق علمی پژوهشی خود انتخاب می کنند. مختصری از زیر گروه های این رشته به شرح زیر است:
۱-  حوزه بهداشت و درمان: در این حوزه با همکاری مراکز علمی، به تحقیق در مورد بیماریها پرداخته میشود.  دانش پژوهان با استفاده از حیوانات آزمایشگاهی مانند موشهای آزمایشگاهی، زالو و خرگوش، تحقیقات خود را انجام می دهند.
۲- زیست فناوری و بیوتکنولوژی: در این رشته  با کمک علم زیست شناسی، محصولاتی تولید میشود که به علم پزشکی کمک می نمایند.
۳- بیونیک: در این زیر گروه دانش آموزان با الگوگیری از طبیعت به ساخت وسایل و تجهیزات صنعتی می پردازند.
۴- محیط زیست: در این حوزه دانش آموزان با تولید و ارائه راهکارهای محافظ محیط زیست، از تخریب بیش از حد آن جلوگیری می کنند.
۵- کشاورزی: در این شاخه دانش آموزان سعی دارند با تحقیق در زمینه مسائلی که کشاورزان کشور با آنها مواجه هستند، راهکارهای کاربردی متناسب با مسئله ارائه دهند.
۶- ارتباط با صنعت: در این رشته دانش آموزان با امکان سنجی و تولید محصولات بیولوژیکی، کمک شایانی به صنعت و حفظ محیط زیست می نمایند.