11 مارس

پژوهش- پایه سوم

 

پژوهش پایه سوم با اهداف تقویت کنجکاوی ،مشاهده با حواس پنجگانه ،فرضیه سازی ،آزمایش ،برقراری ارتباط و …

بچه ها هر اتفاقی که در اطرافشان رخ می دهد را به خوبی مشاهده می کنند و در برگه ی مخصوص پژوهش با ذکر موضوع و منبع

می نویسند و همراه خود به مدرسه می آورند تا با دوستانشان به نقد و بررسی بپردازند.