۱۱ بهمن

مورخ ۲۹/۱۰/۹۷ نمایشگاه هنرهای دستی ( نقاشی، کاردستی) با موضوع هوای پاک در محوطه دبستان سلام یاسین برگزار شد.

هدف از این نمایشگاه آگاهی پسران عزیزمان از این روز و توجه به موضوعات حفظ محیط زیست بود و تامین زندگی سالم و ارائه راهکارهایی برای حفظ هوای پاک.