۱۹ فروردین

🎞اولین نشریه الکترونیک مجموعه مدارس سلام «اول سلام» را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید:

در این شماره بخوانید:
• دیباچه
• پنجره ای رو به سلام
• باشگاه افتخار
• پرونده
• مهربانترین یار
• پای تخته
• داستان یک خطی
• Unique side