۰۷ اردیبهشت

دومین شماره از نشریه الکترونیک مجموعه مدارس سلام ویژه نمایشگاه بین المللی کتاب ۹۸«اول سلام» را از طریق لینک زیر مشاهده فرمایید:

در این شماره بخوانید:
• دیباچه
• پنجره ای رو به سلام
• پرونده
• مهربانترین یار
• پای تخته
• داستان یک خطی
• سلام بچه ها (ویژه حوزه کودک)