ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1387

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1387

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال 1387

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1388

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1388

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال 1388

+
سال86

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

+
سال87

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1387

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1387

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال 1387

+
سال88

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1388

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1388

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال 1388

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1387

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1387

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال 1387

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1388

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1388

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال 1388

+
سال89

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

+
سال90

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1387

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1387

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال 1387

+
سال91

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1388

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1388

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال 1388

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1387

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1387

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال 1387

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1388

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1388

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال 1388

سینا شهام

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1389

بردیا عزیزیان

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

سید حمید رضا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

حمید رضا معظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

امیر مهرابی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

پیمان نعمت الهی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

+
سال86

ایمان جناب زاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1386

پیمان علیزاده

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1386

+
سال87

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1387

سید مرتضی موسوی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1387

تیمور سیف الهی

دارنده مدال نقره کشوری نجوم سال 1387

+
سال88 و89

آرشام جمشیدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1388

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری شیمی سال 1388

سعید مهدی سلطانی

دارنده مدال نقره کشوری فیزیک سال 1388

کسری عدالت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری کامپیوتر سال 1388

سینا شهام

دارنده مدال نقره کشوری ریاضیسال 1389

بردیا عزیزیان

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

سید حمید رضا کاظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

حمید رضا معظمی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

امیر مهرابی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

ماهان نجدی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

پیمان نعمت الهی

دارنده مدال نقره کشوری ریاضی سال 1389

بازگشت به بالا