شروع سال تحصیلی

مدال آوران المپیاد کامپیوتر

امیر محمد دهقان چرزه خون

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

محمد امین عابدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۲

محمد امین عابدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

مجتبی انصاری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

سید حامد ولی‌زاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

نوید جلال منش

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

کسری عدالت‌نژاد خامنه

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

سید حامد ولی زاده

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

امیرمحمد ایمانی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۷

سیدمهرشاد میرمحمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۷

صدرا دشتی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۵

نوید کرهانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۱

آبتین باطنی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

امیرمحمد دهقان چرزه خون

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

امیررضا مزینی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۳

حسین حسین وند

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

امیرحسین شاه دایی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

کسری عدالت‌نژاد خامنه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۸

کامران کوپایی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

ایمان همایونی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

امیرمحمد ایمانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

آرمین روحانیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

سیدمهرشاد می‌رمحمدی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

امیرحسین احمدی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۶

کوروش توسلی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

صدرا دشتی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

نوید کرهانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

ایمان همایونی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

منوا کشیشیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

آرمین وکیل قاهانی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

حسین یوسفی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

علیرضا عبداللهیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

محمد نوروزی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

آبتین باطنی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۲

امیررضا مزینی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۲

احمدرضا گودرزوند چگینی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

مجتبی انصاری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

حمیدرضا معظمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۸۸

سینا شهام

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۸۸

کسری خوشجو

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۷