مدال آوران المپیادهای شیمی

ارشیا خادمی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

محمدرضا گنج دانش

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سید سپهر نیری پور

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

محمد پارسا جباری

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

محمد احسان شاپورگان

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

محمد سجاد مرادی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

آریا امین الرعایا

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

محمدامین میرزایی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

محمدجواد علی محمدی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

آرش باقریان قطبی

دارنده مدال طلای کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۷

سینا میرزایی نخستین

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

مهرداد عالمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

سید محمود ارزیده

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

معین رنجبر

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۶

امیرصالح باقری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

امیرحسین رضی‌پور جویباری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۶

علیرضا برهانی دیزج

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

سید عرفان شاپورگان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

نیما نصیری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

دانیال اسکندری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

علی رنجبر پازکی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

محمد مریدی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۴

سید محمد فرزانه

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۶

محمدرضا حرف بُل

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

دانیال اسکندری

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سید طه حسینی هرندی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

عماد زارع

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

کسری عیدی‌پور

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

رضا نوروزی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

محمد عقیلی

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

آریان ملکان

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

سروش شطرنج

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۱

سهراب حقیقت نژاد

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

رضا زهره وند

دارنده مدال نقره کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

امید صراف زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۵

علی الهی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

حسین رنجبر

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سینا میرزایی نخستین

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

مهدی هوشمند

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

کسری عیدی‌پور

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

سید سپهر نیری‌پور

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

محمدامین شهسوارانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۰

حسین نژادحسینیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۹

احمد همت یار

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۹

علی علیدوست

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

علی جعفریان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷