مدال‌های المپیادهای کشوری
Gold
  • null

    طلای کشوری

    مدال الپمیاد

مدال آوران طلای کشوری مجموعه مدارس سلام

  • null

    طلای کشوری

    مدال المپیاد

محمد جواد علی محمدی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

مجتبی انصاری

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتزسال ۱۳۹۰

آریا امین الرعایا

دارنده مدال طلای کشوری شیمیسال ۱۳۹۱

آرین حسین قلی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

آرین حسین قلی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

امیر رضا نگاری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۴

علیرضا نوروز شاد

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

آرش گل محمدی

دارنده مدال طلای کشورینجوم سال ۱۳۹۰

محمد امین میرزایی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۱

شایان غلامی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

امیر رضا اسد زاده

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

امیر محمد دهقان

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۴

نوید جلال منش

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۹

سید حامد ولی زاده

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۰

امیر پارسا زیوری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد پارسا جباری

دارنده مدال طلای کشوریشیمی سال ۱۳۹۲

شروین حکیمی

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

وحید احمدی

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

کسری عدالت نژاد خامنه

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۹

سید حامد ولی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

سعید محمد زاده

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد احسان شاپورگان

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۲

محمد رضا گنج دانش

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۳

علیرضا ملکی

دارنده مدال طلای کشوری نجوم سال ۱۳۹۵

احمد رضا گودرزوند

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۰

ماهان تجربه کار

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

محمد امین عابدی

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

محمدسجاد مرادی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۲

سید سپهر نیری پور

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۳

حامد رحیمی نصر آبادی

دارنده مدال طلای کشوریفیزیکسال ۱۳۹۰

محمد جواد شعبانی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

داریوش شاهین راد

دارنده مدال طلای کشوری نجوم سال ۱۳۹۱

امیر بصیری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیکسال ۱۳۹۲

سید محمد حسین شریفی

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۴

بازگشت به بالا