امیر علی عطرلی

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۸

محمد جواد علی محمدی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۸۷

مجتبی انصاری

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتزسال ۱۳۹۰

آریا امین الرعایا

دارنده مدال طلای کشوری شیمیسال ۱۳۹۱

آرین حسین قلی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

امیر رضا نگاری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۴

سید محمد اشتهاردیان

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۷

آرش باقریان قطبی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۷

سیاوش رحیمی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۸

علیرضا نوروز شاد

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۸۸

آرش گل محمدی

دارنده مدال طلای کشورینجوم سال ۱۳۹۰

محمد امین میرزایی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۱

شایان غلامی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

امیر رضا اسد زاده

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

امیر محمد دهقان

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۴

امیر محمد ایمانی

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۷

مهلا میرزایی

دارنده مدال طلای کشوری ادبی سال ۱۳۹۸

نوید جلال منش

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۹

سید حامد ولی زاده

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۰

امیر پارسا زیوری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد پارسا جباری

دارنده مدال طلای کشوریشیمی سال ۱۳۹۲

شروین حکیمی

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

وحید احمدی

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

کسری عدالت نژاد خامنه

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۹

سید حامد ولی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

سعید محمد زاده

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد احسان شاپورگان

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۲

محمد رضا گنج دانش

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۳

علیرضا ملکی

دارنده مدال طلای کشوری نجوم سال ۱۳۹۵

سید مهرشاد میرمحمدی

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۷

احمد رضا گودرزوند

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۰

ماهان تجربه کار

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

محمد امین عابدی

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۱

محمدسجاد مرادی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۲

سید سپهر نیری پور

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۳

مجتبی اقا کثیری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۶

ارشیا خادمی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۶

حامد رحیمی نصر آبادی

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۰

محمد جواد شعبانی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

داریوش شاهین راد

دارنده مدال طلای کشوری نجوم سال ۱۳۹۱

امیر بصیری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیکسال ۱۳۹۲

سید محمد حسین شریفی

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۴

کیان باختری

دارنده مدال طلای کشوری نجوم سال ۱۳۹۶

امیرحسین علیمحمدی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۶