آیدا عزت ور

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۸

پوریا کاظم

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۸

محمد پیری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

علی گرکانی نژاد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

علی طاهری نساج

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۵

علی محزون

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۳

داریوش شاهین راد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید معراج هاشمی زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۱

سید محمد رضی موسوی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۰

علیرضا وجدانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۸۹

دانا افاضلی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

امیرحسین زعیمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۶

معین برزگر

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۵

محمد طه تیموری جروکانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۴

احسان ایرانشاهی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

امیرعلی رئوف پی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۸۹

کامیار خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

آرین صبوری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

امید عباس‌زاده توسلی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۲

آرین صبوری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۱

محمد مهدی جعفری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۸

نگار عسگری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد فیزیک سال ۱۳۹۸

کسری خوشجو

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوترسال ۱۳۹۷

امیرمحمد ایمانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

کیان باختری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

علی الهی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۵

حسین رنجبر

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

سینا میرزایی نخستین

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

مهدی هوشمند

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۳

کسری عیدی‌پور

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

سید سپهر نیری‌پور

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۲

محمدامین شهسوارانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۹۰

حسین نژادحسینیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۹

احمد همت یار

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۹

علی علیدوست

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۸

علی جعفریان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

محمدرضا حرف بُل

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

مهرداد عالمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۷

امید صراف زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد شیمی سال ۱۳۸۵

محمدعمید مقصودی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۸

بهداد رسولی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۸

محمد حسینی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۸

امیر رضا کلانتر زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۸

محمد امین مصیبی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۷

آرمین روحانیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

سیدمهرشاد می‌رمحمدی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۶

کوروش توسلی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

صدرا دشتی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

علیرضا عبداللهیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

حسین یوسفی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۴

محمد نوروزی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۳

آبتین باطنی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۲

امیررضا مزینی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۹۲

احمدرضا گودرزوند چگینی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۱

نوید کرهانی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

منوا کشیشیان

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

حمیدرضا معظمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیو‌تر سال ۱۳۸۸

ایمان همایونی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۰

سینا شهام

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوترسال ۱۳۸۸

مجتبی انصاری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۸۹

حنانه ملکوتی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۸

مهدیار ابراهیمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۸

بهداد طباطبایی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۸

علیرضا نوروزی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد ریاضی سال ۱۳۹۷

امیرحسین احمدی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد کامپیوتر سال ۱۳۹۶

محمدعلی یزدی مقدم

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۵

علیرضا ملکی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۴

محمد حسین بی‌نیاز

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیرحسین مسعودنژاد

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

سورنا وثوق خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۳

امیرمحمد اسلامی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

محمد حسین بی‌نیاز

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

سورنا وثوق خسروی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۲

امیر رضا اسد‌زاده

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

شروین حکیمی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۱

آرش ناظری

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۹۰

شاهد غفارکنی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

کیارش کیتاش

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹

امیرحسین موسوی

دارنده مدال برنز کشوری المپیاد نجوم سال ۱۳۸۹