05 دسامبر

بیستمین مانور زلزله با موضوع ” مدرسه ایمن – جامعه تاب آور” در مدرسه سلام یاسین برگزار شد.

مانور زلزله در تاریخ ۷ آذر برگزار شد که برای تمامی پایه ها در هر کلاس یک کلیپ آموزشی به مدت دو دقیقه به نمایش گذاشته شد که دانش آموزان یاد بگیرند چطور در هنگام بروز زلزله در کمتر از ۵ ثانیه در مکانی ایمن خود را پناه دهند و همچنین در مدرسه مکانهای ایمن و ناایمن مشخص شد و در انتها آژیر مانور زلزله پخش شد و دانش آموزان در مکانهای مناسب پناه گرفتند و از یکی از دانش آموزان خواسته شد امدادگر شود و دانش آموزی که مکان مناسبی را در نظر نگرفته بود مداوا کند.