20 نوامبر

  • محیط

محیط شامل موارد زیر می گردد :

خانه تاثیرات مثبت یا منفی

مدرسه فشار همسالان

محل کار سرپرست انتقاد کننده یا تشویق کننده

وسایل ارتباط جمعی رادیو تلویزیون مطبوعات سینما شبکه‌های اجتماعی

زمینه های فرهنگی

زمینه‌های دینی

سنت ها و عقاید

محیط اجتماعی

محیط سیاسی

فضای اقتصادی

هر یک از این محیطها یک فرهنگ را ایجاد می‌کند، هر محلی مانند خانه سازمان یا کشور یک فرهنگ دارد. آیا شما توجه کرده اید که برخی مواقع به فروشگاهی می‌روید، با یک فروشنده، صندوقدار و مدیر مودب روبرو می شوید و یا زمانی به فروشگاه دیگری می روید که همه افراد را بی ادب و خشن می بینید. شما به خانه ای می روید که پدر مادر و بچه ها را خوش رفتار و با ملاحظه می بینید و یا به خانه ی دیگری  می روید که در آن گویا همه افراد با هم در جنگند. ما نیاز داریم که به عقب برگردیم و ببینیم چه نوع محیطی برای خودمان و اطرافیانمان به وجود آورده ایم؟

 این موضوع دشواری است که در یک محیط منفی انتظار نگرش مثبت داشته باشیم .آیا موقع آن نرسیده محیطی  که برای خود و دیگران ساخته ایم را ارزیابی کنیم؟

  • تجارب :

رفتار ما بر اساس تجربه های ما با مردم و حوادث زندگی تغییر می کند اگر ما یک تجربه مثبت با فردی داشته باشیم نگرش ما نسبت به او مثبت می شود  و برعکس آن احتمال دارد اگر تجربه مثبت یا منفی نسبت به یک فرد یا رویداد چند بار به یک شکل تکرار گردد نگرش پایدارتر مثبت یا منفی در ما شکل می گیرد

  • تعلیم و تربیت :

در این جا منظور از تعلیم و تربیت شکل رسمی و غیررسمی آن است و نه فقط شرایط تحصیلی

دانش به صورت راهبردی به دانایی تبدیل می‌شود و موفقیت را تضمین می‌کند. ما از تعلیم و تربیت به معنای وسیع تر صحبت می کنیم، یک معلم تاثیرات بی پایان می گذارد و اثرات مداوم،؟ غیر قابل اندازه گیری اند.

ما در اطلاعات غرق هستیم اما تشنه آگاهی و دانایی هستیم تعلیم و تربیت نه تنها چگونگی زنده ماندن، بلکه چگونگی زندگی کردن را نیز باید بیاموزد.