08 ژانویه

فعالیت های رباتیک

رباتیک از دو بخش مکانیک و الکترونیک تشکیل شده در بحث مکانیک  در ابتدا دانش آموزان با ساخت اشکال دو بعدی و سه بعدی آشنا شده و بعد به ساختن نوع ربات مورد نظر و همچنین به برش کاری  می‌پردازند در بحث الکترونیک دانش آموزان بعد از آشنایی با قطعات مختلف الکترونیک ،مدارها و سنسور ها به لحیم کاری بردهای سنسور و ساخت کنترل ربات خود  میپردازند.