28 نوامبر

خلاقیت هنری بخشی کوچک اما مهم از خلاقیت است که به همت مربی هنر و کوشش بچه های خوب مان هر روز شکوفا تر می شود .
وقتی بچه ها منویات و آنچه در ذهن دارند را به کمک ابزار هنری ابراز می کنند و جلوه می دهند ، دست به خلق زده اند و خلاقیتشان را به کار گرفته اند.
توان ابراز آنچه در ذهن دارند به وسیله و زبان هنری در اصل تسلط بر زبانی بین المللی است که الزاما ، هم وطنی و هم زبانی برای این ارتباط نیاز ندارد