21 ژوئن

اعتیاد یک بیماری است که عوارض جسمی و روانی دارد و تا زمانی که به علل گرایش آن توجه نشود درمان جسمی و روانی فقط برای مدتی نتیجه بخش خواهد بود و فرد معتاد دوباره گرفتار اعتیاد خواهد گردید.مشکلی که گریبانگیر کلیه سازمانهای مبارزه با ترک و درمان اعتیاد است و آمارمصرف کنندگان این مواد متاسفانه دایما در حال افزایش است.اعتیاد به مواد مخدر یکی از علل اصلی شیوع بیماریهای ایدز و هپاتیت است. همچنین مواد مخدرمنشا وقوع بسیاری از جرایم اجتماعی نظیر سرقت،قتل و ..

میباشد. بنا به آخرین آمار رسمی اعلام شده در سال ۱۳۹۵ تعداد مبتلایان به اعتیاد دو برابر سال ۱۳۹۰ گردیده اند.