رتبه های ۳ رقمی

سیدمهدی موسوی

سیدمهدی موسوی | رتبه ۱۶۰ ریاضی |علوم کامپیوتر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر- ۹۸

امیرمحمد قنواتی

امیرمحمد قنواتی | رتبه ۲۰۲ ریاضی | مهندسی نفت|دانشگاه صنعتی شریف -تهران

ایل خانی

ایل خانی | رتبه ۲۴۲ ریاضی | هوافضا امیرکبیر

محسنی

محسنی | رتبه ۲۹۱ ریاضی | علوم کامپیوتر تهران

گرکانی نژاد

گرکانی نژاد | رتبه ۳۲۹ ریاضی | مهندسی کامپیوتر تهران

عبدالحسینی

عبدالحسینی | رتبه ۳۵۹ ریاضی | مهندسی برق تهران

رفیعی اسکویی

رفیعی اسکویی | رتبه ۴۰۶ ریاضی | مهندسی کامپیوتر تهران

میرزایی

میرزایی | رتبه ۴۹۰ ریاضی | فیزیک دانشگاه تهران

رادسرشت

رادسرشت | رتبه ۴۳۲ ریاضی | مهندسی برق ( دانشگاه صنعتی امیرکبیر )

امیرمهدی تاجیکی

امیرمهدی تاجیکی | رتبه ۴۶۲ ریاضی | مهندسی عمران |دانشگاه تهران

پوریا زمان وزیری

پوریا زمان وزیری | رتبه ۵۴۱ ریاضی | مهندسی کامپیوتر|دانشگاه شهیدبهشتی

پارسا پیله ور

پارسا پیله ور| رتبه ۵۵۸ | مهندسی برق|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

جهانگیری

جهانگیری | رتبه ۶۰۰ ریاضی | علوم کامپیوتر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فربد سیاهکلی

فربد سیاهکلی | رتبه ۶۶۴ ریاضی | مهندسی برق|دانشگاه صنعتی اصفهان

صحاف رضوی

صحاف رضوی | رتبه ۷۶۳ ریاضی | مهندسی کامپیوتر تهران

شمس

شمس | رتبه ۷۲۵ ریاضی | مهندسی مکانیک تهران

سید دارابی

سید دارابی | رتبه  ۸۵۵ ریاضی | مهندسی پزشکی تهران

فرامرزی

فرامرزی | رتبه  ۸۷۷ ریاضی | مهندسی عمران تهران

امیررضا قنواتی

امیررضا قنواتی| رتبه ۹۱۴ ریاضی | مهندسی شیمی|دانشگاه علم وصنعت ایران

نوری

نوری | رتبه ۹۶۰ ریاضی | مهندسی شیمی|دانشگاه تهران

یحیوی

یحیوی | رتبه ۹۸۰ ریاضی | مهندسی موادومتالورژی|دانشگاه تهران

ملکی

ملکی | رتبه ۱۴۷ تجربی | پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

غلامی

غلامی | رتبه ۲۲۹ تجربی | پزشکی تهران ۱۳۹۸

تاجران

تاجران | رتبه ۳۴۷ تجربی | پزشکی تهران ۱۳۹۸

ستایش سواری

ستایش سواری | رتبه ۴۴۵ تجربی | پزشکی – شهید بهشتی تهران

خوش اخلاق

خوش اخلاق | رتبه  ۶۲۲ تجربی | پزشکی تهران ۱۳۹۸

خردمند

خردمند | رتبه  ۶۷۹ تجربی | پزشکی تهران ۱۳۹۸

عزیزی

عزیزی | رتبه ۷۹۹ تجربی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

فاطمه پژمان

فاطمه پژمان | رتبه ۸۹۶  تجربی |هوشبری – علوم پزشکی تهران

موسوی

موسوی|  رتبه ۱۵۸ ریاضی | مهندسی مکانیک شریف – ۹۸

فرشید نوشی

فرشید نوشی | رتبه ۱۹۳ ریاضی |مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

حداد منفرد

حداد منفرد | رتبه ۲۳۷ ریاضی | مهندسی برق

احمدزاده پورناکی

احمدزاده پورناکی | رتبه ۲۸۱ ریاضی | مهندسی کامپیوتر تهران

بیرانوند

بیرانوند | رتبه ۳۲۴ ریاضی | ریاضیات و کاربردها – صنعتی شریف

ذوقی

ذوقی | رتبه  ۳۵۸ ریاضی | مهندسی عمران تهران

خلجی

خلجی | رتبه ۴۰۵ ریاضی | مهندسی مکانیک – صنعتی امیرکبیر

مسلمانی

مسلمانی | رتبه ۴۸۸ ریاضی | مهندسی هوافضا – صنعتی شریف

بمانی

بمانی | رتبه ۴۳۱ ریاضی | مهندسی عمران تهران

ذوالجلالی

ذوالجلالی | رتبه ۴۵۷ ریاضی | مهندسی کامپیوتر تهران

امیررضا اسدی

امیررضا اسدی | رتبه ۵۲۶ ریاضی | مهندسی عمران – دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

مصیبی

مصیبی | رتبه ۵۵۴ ریاضی | مهندسی مواد و متالورژی تهران

قربانی

قربانی | رتبه  ۵۸۷ ریاضی | مهندسی حمل ونقل ریلی|دانشگاه علم وصنعت ایران

غلامرضایی

غلامرضایی | رتبه ۶۴۷ ریاضی | مهندسی مکانیک تهران

همتی

همتی | رتبه ۷۴۳ ریاضی | مهندسی صنایع تهران

افسرده

افسرده | رتبه ۷۱۳ ریاضی | مهندسی پلیمر|دانشگاه صنعتی امیرکبیر

عرفان رهبری

عرفان رهبری | رتبه ۸۲۲ ریاضی | فیزیک دانشگاه صنعتی شریف تهران

رحیمیان

رحیمیان | رتبه ۸۷۴ ریاضی | مهندسی معماری تهران

هانیه آتش پنجه

هانیه آتش پنجه | رتبه ۹۱۱ ریاضی | مهندسی شیمی دانشگاه تهران

کیانی

کیانی | رتبه ۹۵۵ ریاضی | مهندسی پزشکی صنعتی امیرکبیر تهران

توکلی

توکلی | رتبه ۹۶۴ ریاضی | مهندسی کامپیوتر دانشگاه تهران

کلایی

کلایی | رتبه ۱۳۳ تجربی | پزشکی تهران سال ۹۸

ناظمی

ناظمی | رتبه ۱۹۲ تجربی | پزشکی – علوم پزشکی ایران

مشایخی

مشایخی | رتبه ۳۴۴ تجربی |  دندانپزشکی تهران ۹۸

رضوانیان

رضوانیان | رتبه ۳۹۶ تجربی | پزشکی تهران ۱۳۹۸

متین رضایی

متین رضایی | رتبه ۵۳۹ تجربی| پزشکی – علوم پزشکی البرز

علیزاده همتی

علیزاده همتی | رتبه  ۶۶۸ تجربی | پزشکی دانشگاه تهران ۱۳۹۸

ایران نژاد

ایران نژاد | رتبه ۶۹۸ تجربی | پزشکی تهران ۱۳۹۸

بابایی

بابایی | رتبه ۸۷۳ تجربی | دندانپزشکی تهران ۱۳۹۸

سرمدی

سرمدی| رتبه ۱۳۵ ریاضی | مهندسی مکانیک ( دانشگاه تهران ) – ۹۸

خوشبخت

خوشبخت | رتبه ۱۷۳ ریاضی | مهندسی مکانیک

خیرمند

خیرمند | رتبه ۲۱۶ ریاضی |مهندسی کامپیوتر امیرکبیر

حیدری

حیدری | رتبه ۲۶۶ ریاضی | علوم کامپیوتر تهران

خلیلی

خلیلی | رتبه ۳۱۲ ریاضی | مهندسی مکانیک تهران

قرشی

قرشی |رتبه ۳۴۶ ریاضی | مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران

سیف جمالی

سیف جمالی | رتبه ۴۰۲ ریاضی | مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران

هاشمی

هاشمی | رتبه ۴۲۸ ریاضی | مهندسی برق تهران

گرشاسبی

گرشاسبی | رتبه ۴۷۴ ریاضی | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

همتی

همتی | رتبه ۴۴۶ ریاضی | مهندسی صنایع|دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

رامپور

رامپور | رتبه ۵۲۲ ریاضی | مهندسی برق تهران

زهرا استادمحمدی آران

زهرا استادمحمدی آران | رتبه  ۵۴۸ ریاضی | مهندسی کامپیوتر  تهران

خشایار غفاری

خشایار غفاری | رتبه ۵۶۴ ریاضی | ریاضیات و کاربردها – صنعتی شریف

اسکندری

اسکندری | رتبه ۶۱۶ ریاضی | مهندسی عمران تهران

اسدپور

اسدپور | رتبه ۶۹۹ ریاضی | مهندسی عمران – دانشگاه علم و صنعت ایران

ایزدی

ایزدی | رتبه ۷۳۵ ریاضی | مهندسی کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی

خلیلی

خلیلی | رتبه ۷۷۴ ریاضی |مهندسی مکانیک|دانشگاه علم وصنعت ایران

منصور دهقان

منصور دهقان | رتبه ۸۶۰ ریاضی | مهندسی عمران تهران

طاهری

طاهری | رتبه ۹۰۰ ریاضی | مهندسی برق – شهید بهشتی تهران

سیدعلیرضا محتشمی

سیدعلیرضا محتشمی | رتبه ۹۵۲ ریاضی | مهندسی عمران|دانشگاه تهران

عطایی

عطایی | رتبه ۹۶۱ ریاضی | رشته فیزیک دانشگاه تهران

قانع پسند

قانع پسند | رتبه  ۹۹۸ ریاضی | مهندسی برق تهران

مبینا سرداری پور

مبینا سرداری پور | رتبه ۱۸۹ تجربی | دندانپزشکی شهید بهشتی

مبارکی

مبارکی | رتبه ۲۶۲ تجربی | پزشکی دانشگاه تهران ۹۸

زارعی

زارعی | رتبه ۳۸۹ تجربی | پزشکی | دانشگاه شاهد تهران ۱۳۹۸

اردویی

اردویی | رتبه ۵۳۶ تجربی | دندانپزشکی تهران ۱۳۹۸

بهمنی

بهمنی | رتبه ۶۴۷ تجربی |دندانپزشکی|دانشگاه علوم پزشکی گیلان -رشت

محمدحسین دهقانی ابیانه

محمدحسین دهقانی ابیانه | رتبه ۶۹۶ تجربی| داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران

فولاد

فولاد | رتبه ۸۳۵ تجربی | پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

جوانمرد

جوانمرد | رتبه ۱۱۳ ریاضی | مهندسی مکانیک – دانشگاه تهران – ۹۸

شاملو

شاملو | رتبه ۱۷۲ ریاضی | مهندسی کامپیوتر تهران

چاوشیان

چاوشیان| رتبه ۲۱۲ ریاضی | ریاضیات و کاربردها

طریقت

طریقت | رتبه ۲۵۳ ریاضی | مهندسی عمران تهران

موسویان

موسویان | رتبه ۳۰۲ ریاضی | ریاضیات و کاربردها

فریدیان

فریدیان| رتبه ۳۳۴ ریاضی | مهندسی برق – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

فریدنی

فریدنی | رتبه ۳۶۷ ریاضی | مهندسی برق دانشگاه تهران

جعفری

جعفری | رتبه  ۴۲۲ ریاضی | مهندس کامپیوتر علم و صنعت

محبتی

محبتی | رتبه ۴۶۴ ریاضی | مهندسی معماری تهران

علی شایان پور

علی شایان پور | رتبه ۴۳۷ ریاضی | مهندسی برق دانشگاه شهید بهشتی

غنی زاده

غنی زاده | رتبه ۵۱۰ ریاضی | مهندسی مکانیک تهران

ادهم

ادهم | رتبه ۵۴۵ ریاضی |  مهندسی مکانیک تهران

شروین جراحی

شروین جراحی | رتبه ۵۵۸ ریاضی | مهندسی برق|دانشگاه علم وصنعت ایران

مجید میری

مجید میری | رتبه ۶۰۴ ریاضی | مهندسی صنایع – دانشگاه نهران

انیسی

انیسی | رتبه ۶۶۷ ریاضی | فیزیک مهندسی تهران

کیهانی

کیهانی | رتبه ۷۲۸ ریاضی | مهندسی برق تهران

زهرهوند

زهرهوند| رتبه ۷۷۰ ریاضی | شیمی محض دانشگاه تهران

فرخ نژآد

فرخ نژآد| رتبه ۸۵۶ریاضی | مهندسی عمران|دانشگاه تهران

کامیار حیدرفرد

کامیار حیدرفرد | رتبه ۸۷۷ ریاضی | مهندسی شیمی دانشگاه تهران

طالب زاده

طالب زاده | رتبه ۹۳۹ ریاضی | مهندسی مواد و متالورژی تهران

علی اصغر کنعانی کاشانی

علی اصغر کنعانی کاشانی | رتبه ۹۶۰ ریاضی | مهندسی انرژی|دانشگاه شهیدبهشتی

اختیاری بیدهندی

اختیاری بیدهندی | رتبه ۹۹۳ ریاضی | مهندسی صنایع تهران

اسفندی

اسفندی | رتبه ۱۷۹ تجربی | پزشکی دانشگاه ایران

حاجی جباری

حاجی جباری | رتبه ۲۴۰ تجربی | پزشکی  علوم پزشکی ایران ۹۸

ایزدی

ایزدی | رتبه ۳۸۷ تجربی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

تبریزی

تبریزی | رتبه ۴۶۱ تجربی| داروسازی علوم پزشکی تهران ۹۸

لباف

لباف | رتبه ۶۲۷ تجربی | رشته دندانپزشکی تهران ۱۳۹۸

محمدی

محمدی | رتبه ۶۹۴ تجربی | پزشکی تهران ۱۳۹۸

عمو زاده

عمو زاده | رتبه ۸۰۷ تجربی | پزشکی دانشگاه علوم پزشکی قزوین ۹۸

پورافخمی

پورافخمی | رتبه  ۹۸۰ تجربی | پزشکی|دانشگاه علوم پزشکی البرز