رتبه های تک رقمی ۹۸-۹۷

علی تفرشی

مهندسی برق|دانشگاه صنعتی شریف -تهران |رتبه ۵ تجربی| روزانه | ۱۳۹۷

دانا افاضلی

مهندسی کامپیوتر|دانشگاه صنعتی شریف -تهران |رتبه ۳ ریاضی| روزانه | ۱۳۹۸

کل رتبه های تک رقمی

ارشیا وکیل زاده

ارشیا وکیل زاده | رتبه ۹ ریاضی

مهران پاکند

مهران پاکند | رتبه ۵ ریاضی

فائزه باغبانی

فائزه باغبانی | رتبه ۹ ریاضی

یاسمین قهرمانی

یاسمین قهرمانی | رتبه ۵ هنر

علی جوادی

علی جوادی | رتبه ۱ هنر

محمد حسین رحیمی

محمد حسین رحیمی | رتبه ۸ ریاضی

احسان رضایی

احسان رضایی | رتبه ۷ ریاضی

سید رضا قربانی

سید رضا قربانی | رتبه ۹ ریاضی

یاسمین قهرمانی

یاسمین قهرمانی | رتبه ۴ ریاضی

علی جوادی

علی جوادی | رتبه ۶ ریاضی

آرد کاوه

آرد کاوه | رتبه ۶ ریاضی

علی دریجانی

علی دریجانی | رتبه ۷ ریاضی

سعید رجب زاده

سعید رجب زاده | رتبه ۹ ریاضی

هدی موسوی

هدی موسوی | رتبه ۳ تجربی

یاسمین قهرمانی

یاسمین قهرمانی | رتبه ۱ زبان خارجه

علی کیانی

علی کیانی |رتبه ۱ انسانی

ونداد داوودنیا

ونداد داوودنیا |رتبه ۱ ریاضی

امیر حسین توکلی

امیر حسین توکلی |رتبه ۴ ریاضی

سامیار درزی

سامیار درزی |رتبه ۹ ریاضی

طوبی شیخ شاب

طوبی شیخ شاب |رتبه ۴ هنر

سیده کوثر مومنی

سیده کوثر مومنی |رتبه ۷ ریاضی