مجموعه مدارس سلام همان شرکت صادقیه سلام البرز میباشد .
نام مجموعه مدارس سلام برگرفته از نام صادقیه سلام البرز می باشد.

بازگشت به بالا