22 ژانویه

جشن برف دونه به منظور آگاهی اولیا از روند سه ماهه آموزش نوآموزان و همچنین نمایش کارهای دست ورزی آنها در هفته اول دی ماه برگزار می گردد. این نمایشگاه به منظور نشان دادن کارنامه عملی دانش آموزان و آشنایی اولیا با اهداف هر فعالیت می باشد.
مدت زمان جشن دوساعت است که ابتدا اجرای دو سرود،نمایش و حافظ خوانی نوآموزان برگزار می شود. سپس برنامه های بخش زبان انگلیسی  توسط نوآموزان اجرا می گردد. پس از آن اولیا از نمایشگاه کارهای دستی نوآموزان دیدن کرده و کارها را به منزل می برند.