24 مه

داوطلبان سلامت

داوطلبان سلامت، افرادی هستند که بدون هیچ گونه مزد و حقوقی فقط به خاطر عشق و انسانیت، رضای الهی و حس مسوولیت پذیری در برابر جامعه مانند پل ارتباطی بین مسوولان بهداشتی و مردم عمل می کنند.  داوطلبان و سفیران سلامت از نهاد و جنس خود مردم‌اند که بدون هیچ چشم‌داشتی، ضمن برقراری ارتباط مناسب با مردم در قالب برنامه ملی خودمراقبتی، با ارتقای سواد سلامت جامعه در حوزه‌های مختلف سطح سلامت مردم را بهبود می‌بخشند.

مبانی مراقبتهای بهداشتی اولیه بر نقش آگاهانه مردم در سلامت جامعه تاکید دارد و رابطه مشارکت مردم در فعالیتهای مربوط به سلامت ،افزایش سطح سلامتی پایدار مردم آن جامعه را ایجاب می کند . در سالهای اخیر موضوع ارتقاء سلامت با تاکید بر نقش مردم در دنیای توسعه ، ضرورت و مقبولیت بیشتری پیدا کرده است و انتظار جهانی از همه کشورها آن است که زمینه سهیم بودن مردم در سلامت و مشارکت در همه مراحل ارائه خدمات بهداشتی را فراهم کنند.

آموزش فرد به فرد مردم توسط داوطلبین سلامت نیز تاثیر بالایی در تغییر نگرش و رفتارهای بهداشتی آنها برای پیشگیری از بیماریها و افزایش سطح سلامت جامعه دارد.

وظایف داوطلبان سلامت چیست؟

-یادگیری مفاهیم بهداشتی اولیه باشرکت مستمر درکلاسهای آموزشی وانتقال به خانوارهای تحت پوشش خود

-تشویق خانوارهای تحت پوشش به استفاده از تسهیلات بهداشتی موجودوقابل دسترس

-پیگیری مراقبتهای بهداشتی خانوار که نیاز به مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی دارند

-جمع آوری اطلاعات جمعییتی و آمارهای مربوط به مرگ،تولد،مهاجرتها، در محدوده فعالیت خود

-جلب همکاری و مشارکت افراد محله برای رفع مشکلات مرتبط با سلامتی

-همکاری در برنامه هاوطرحهای ملی و منطقه ای بهداشتی

-مشارکت در پژوهشهای کاربردی اثر بخشی برنامه داوطلبان سلامت

** اگر موفق شویم تا نقش داوطلب سلامت را در دانش آموزان خود نهادینه کنیم یقینا در اینده جلوی ایجاد و پیشرفت بسیاری از بیماریها را خواهیم گرفت.

 

داوطلبان سلامت

داوطلبان سلامت، افرادی هستند که بدون هیچ گونه مزد و حقوقی فقط به خاطر عشق و انسانیت، رضای الهی و حس مسوولیت پذیری در برابر جامعه مانند پل ارتباطی بین مسوولان بهداشتی و مردم عمل می کنند.  داوطلبان و سفیران سلامت از نهاد و جنس خود مردم‌اند که بدون هیچ چشم‌داشتی، ضمن برقراری ارتباط مناسب با مردم در قالب برنامه ملی خودمراقبتی، با ارتقای سواد سلامت جامعه در حوزه‌های مختلف سطح سلامت مردم را بهبود می‌بخشند.

مبانی مراقبتهای بهداشتی اولیه بر نقش آگاهانه مردم در سلامت جامعه تاکید دارد و رابطه مشارکت مردم در فعالیتهای مربوط به سلامت ،افزایش سطح سلامتی پایدار مردم آن جامعه را ایجاب می کند . در سالهای اخیر موضوع ارتقاء سلامت با تاکید بر نقش مردم در دنیای توسعه ، ضرورت و مقبولیت بیشتری پیدا کرده است و انتظار جهانی از همه کشورها آن است که زمینه سهیم بودن مردم در سلامت و مشارکت در همه مراحل ارائه خدمات بهداشتی را فراهم کنند.

آموزش فرد به فرد مردم توسط داوطلبین سلامت نیز تاثیر بالایی در تغییر نگرش و رفتارهای بهداشتی آنها برای پیشگیری از بیماریها و افزایش سطح سلامت جامعه دارد.

وظایف داوطلبان سلامت چیست؟

-یادگیری مفاهیم بهداشتی اولیه باشرکت مستمر درکلاسهای آموزشی وانتقال به خانوارهای تحت پوشش خود

-تشویق خانوارهای تحت پوشش به استفاده از تسهیلات بهداشتی موجودوقابل دسترس

-پیگیری مراقبتهای بهداشتی خانوار که نیاز به مراجعه به مرکز بهداشتی درمانی دارند

-جمع آوری اطلاعات جمعییتی و آمارهای مربوط به مرگ،تولد،مهاجرتها، در محدوده فعالیت خود

-جلب همکاری و مشارکت افراد محله برای رفع مشکلات مرتبط با سلامتی

-همکاری در برنامه هاوطرحهای ملی و منطقه ای بهداشتی

-مشارکت در پژوهشهای کاربردی اثر بخشی برنامه داوطلبان سلامت

** اگر موفق شویم تا نقش داوطلب سلامت را در دانش آموزان خود نهادینه کنیم یقینا در اینده جلوی ایجاد و پیشرفت بسیاری از بیماریها را خواهیم گرفت.