سروش مطهری

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محمد مهدی ارجمندی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران

پوریا حسنی

مهندسی عمران دانشگاه امیرکبیر – تهران

ارمین محمدی زند

مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

پوریا روشنی

مهندسی برق دانشگاه صنعتی امیر کبیر – تهران

محمد امیری

مهندسی نرم افزار دانشگاه صنعتی امیرکبیر

ارمان بیک محمدی

مهندسی برق دانشگاه امیرکبیر – تهران

سامان فکری

مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سروش شهروز

مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی امیرکبیر

حسین اشتری

مهندسی عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر- تهران

نگار کریمیان

مهندسی نساجی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

سروش کاووسی

کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر – تهران

بازگشت به بالا