11 نوامبر

جلسه مدیران متوسطه اول مجموعه مدارس سلام با موضوع گزارش گیری کمیسیون‌های فرهنگی آموزشی و پژوهشی و برگزاری آزمون های تشریحی و چگونگی نحوه تصحیح آزمون های تشریحی در مقطع متوسطه اول برگزار گردید و در پایان در مورد مسابقات ایران اپن نیز بررسی هایی صورت پذیرفت.