مدیران ارشد

جلسه مدیران ارشد با موضوع گزارش کارگروه نظارت و ارزشیابی و بررسی روند ثبت نام سال ۱۳۹۷ برگزار گردید