شورای مشورتی

جلسه شورای مشورتی مجموعه مدارس سلام با هدف بررسی وظایف واحد تحقیق و توسعه برگزار گردید