جشن یلدا-۳

امسال شادی یلدایمان را تصمیم گرفتیم با کودکان مدرسه کار تقسیم کنیم و چه زیبا بود مشارکت دخترانمان در این تصمیم.