27 اکتبر

تست آمادگی جسمانی

تست مقدماتی آمادگی جسمای در آیتم های دو سرعت، انعطاف پذیری، چابکی، شنا و پرش در سه پایه هفتم و هشتم و نهم برگزار شد و نفرات برتر به مرحله بعدی راه یافتند۰

این آزمون به منظور سنجش قدرت، استقامت، سرعت، تمرکز، چابکی و انعطاف پذیری دانش آموزان در مرحله مقدماتی برگزار گردید۰ نفرات برتر در مرحله بعدی در سطحی بالاتر و سخت تر با یکدیگر رقابت می کنند۰

موارد برگزار شده بشرح ذیل می باشد:

۱- دو سرعت: شامل ۴ مرحله دویدن به مسافت های m40 و m 10 و m20 و m40  ( دوی ۴۰ در دو مرحله برگزار شده است۰ )

۲- چابکی و انعطاف پذیری: شامل تست W با فواصل m4

۳- شنا: شامل دو مرحله ۵ تایی که جمعاً ۱۰ مرتبه شنا می شود

۴- پرش: شامل پرش از ۴ مانع به صورت جفت پا جمع