مرحله اول

مرحله اول

مرحله دوم

مرحله دوم

با توجه به برنامه ویژه هر مدرسه در موضوع تبلیغات و همچنین لزوم وحدت رویه در این مقوله، آیین‌نامه تبلیغات مجموعه مدارس سلام به اطلاع مدیران محترم می رسدبا توجه به برنامه ویژه هر مدرسه در موضوع تبلیغات و همچنین لزوم وحدت رویه در این مقوله، آیین‌نامه تبلیغات مجموعه مدارس سلام به اطلاع مدیران محترم می رسد

Read more

مرحله سوم

مرحله سوم

مرحله چهارم

مرحله چهارم

مرحله پنجم

مرحله پنجم
بازگشت به بالا