12 مارس

تاریخ آزمون ورودی دبیرستانهای متوسطه دوم مجموعه مدارس سلام

 آزمون ورودی دبیرستانهای متوسطه دوم مجموعه مدارس سلام از تاریخ جمعه ٩٨/٢/١٣ ساعت ٨ صبح خواهد بود.

 

اطلاعات تکمیلی در کانال مجموعه مدارس سلام

ستاد ثبت نام مجموعه مدارس سلام