24 ژوئن

بهداشت روان حالتی از رفاه است که در آن فرد توانایی‌هایش را باز می‌شناسد و قادراست با استرس‌های عادی و معمول زندگی، سازگاری داشته و از نظر شغلی مفید و سازنده باشد. از منظری دیگر بهداشت روانی را می‌توان توانایی سازگاری با دیدگاه‌های خود، دیگران و رویارویی با مشکلات روزمره زندگی، تعریف کرد. درواقع افــرادی کــه از نظــر بهداشــت روانــی ســالم هســتند دارای ویژگیهایــی بــه شــرح زیــر میباشــند:۱ .ادراک درست از واقعیت. ۲ شناخت خود و تو انایی های خود  ۳ .داشتن روابط بین فردی سالم. ۴ . برخورداری از کارایی حرفه ای بسیار بالا.

بهداشت روانی دانش آموزان به عوامل مختلفی از جمله شرایط خانواده، محیط آموزشی،‌ شرایط فیزیکی مدرسه، ویژگی معلمان و کارکنان مدرسه و… بستگی دارد.

دانش آموزان در رده‌های مختلف از لحاظ مسایل روانی گروه حساسی محسوب می‌شوند و هر آنچه در این دوره تجربه می‌کنند در شخصیت بزرگسالی و آینده آنان تاثیرگذار خواهد بود لذا سلامت و بهداشت روان دانش آموزان موضوعی مهم و قابل توجه است. کودکان و نوجوانان زمان بسیاری را به عنوان دانش آموز در مدارس می‌گذرانند و بسیاری از عوامل موثر بر بهداشت روانی آنان به مدرسه و شرایط آن باز می‌گردد. در عین حال مسایل مربوط به خانواده نیز قطعا در زمینه بهداشت روانی دانش آموزان موثر خواهد بود. محیط فیزیکی مدرسه از جمله شرایط ساختمانی ، نور ، رنگ ، بهداشت محیط در سلامت روان دانش آموزان تاثیر گذار است. از اینرو ضروریست که در جهت ارتقاء بهداشت روانی دانش آموزان تامین شرایط فیزیکی مناسب مورد توجه قرار گیرد و از آنجایی که قسمت عمده ساعات روزانه دانش آموزان در محیط مدرسه می گذرد شرایط نامناسب فیزیکی مثل ناکافی بودن نور ، سیست گرمایش و سرمایش نامناسب ، امنیت ساختمان و … بسیار حائز اهمیت است .