06 آوریل

جلسه مربیان محترم تربیت بدنی مدارس دخترانه با حضور تمامی مربیان از 6 دبیرستان برگزار گردید
در این جلسه ضمن بررسی مجدد قوانین بازی ها و قرعه کشی مسابقات کارت دعوت ، پوستر مسابقات و همچنین لباس دانش آموزان دختر توزیع گردید