۲۴ فروردین

دانش آموزان مدارس مختلف سلام در پنجشنبه 25 فروردین ماه 96 به رقابت در رشته های مختلف ورزشی به رقابت با یکدیگر پرداختند.