۲۳ فروردین

دانش آموزان مدارس مختلف سلام در چهارشنبه 24 فروردین ماه 96 به رقابت در رشته های مختلف ورزشی به رقابت با یکدیگر پرداختند.