اسوه حسنه مدارس سلام

جشنواره اسوه حسنه

? ریز برنامه بخش حضورى مسابقات اسوه حسنه

? اطلاعات بیشتر در کانال رسمی مجموعه مدارس سلام

https://telegram.me/salamsch