01 دسامبر

باغ کتاب . بخش فن آموز ( باغ علم نوجوان )

فرصتی برای شگفت زده شدن از خلقت های الهی و رازهای کشف شده توسط بشر
فرصتی برای تجربه ی عینی ، شنیده ها
فرصتی برای تحقق سرگرم آموزی
فرصتی برای لذت بردن و شکر گذاری

اردوی علمی پایه پنجم و شش