بازارچه-خیریه

بازارچه خیریه  سلام فرمانیه
جهت کمک به هموطنان سیل زده
روز چهارشنبه ۲۱ فروردین در تمامی زنگ های تفریح
در دبیرستان سلام فرمانیه برگزار شد