02 مارس

حضور در اولین نمایشگاه دستاوردهای مدارس و مراکز غیر دولتی – دبیرستان دوره دوم سلام یوسف آباد بازدید مدیر امور مشارکت های مردمی و مدارس غیر دولتی اداره کل آموزش و پرورش شهر تهران از غرفه ی پژوهش مجموعه مدارس سلام (منطقه ۶)