18 نوامبر

همراهی نهاد خانواده و مدرسه سبب میشود، که تلاش ها و توانمندی ها، تخصص ها و ظرفیت های مشترک هر دو حوزه در کنار هم و در خدمت آموزش و پرورش دانش آموزان قرار گیرد.