امیر رضا اسدزاده

مجتبی انصاری

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتزسال ۱۳۹۰

آریا امین الرعایا

دارنده مدال طلای کشوری شیمیسال ۱۳۹۱

آرین حسین قلی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

آرین حسین قلی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

امیر رضا نگاری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۴

کوشا رضایی زاده

برق – دانشگاه صنعتی شریف – تهران

آرش گل محمدی

دارنده مدال طلای کشورینجوم سال ۱۳۹۰

محمد امین میرزایی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۱

شایان غلامی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۲

امیر رضا اسد زاده

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

امیر محمد دهقان

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۴

مهدیارامانی

داروسازی دانشگاه علوم پزشکی تهران – تهران

سید حامد ولی زاده

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۰

امیر پارسا زیوری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد پارسا جباری

دارنده مدال طلای کشوریشیمی سال ۱۳۹۲

شروین حکیمی

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

وحید احمدی

دارنده مدال طلای کشوری نجومسال ۱۳۹۲

کسری عدالت نژاد خامنه

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۸۹

سید حامد ولی زاده

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

سعید محمد زاده

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۱

محمد احسان شاپورگان

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۲

محمد رضا گنج دانش

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۳

علیرضا ملکی

دارنده مدال طلای کشوری نجوم سال ۱۳۹۵

احمد رضا گودرزوند

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۰

ماهان تجربه کار

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

محمد امین عابدی

دارنده مدال طلای کشوری کامپیوتر سال ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲

محمدسجاد مرادی

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۲

سید سپهر نیری پور

دارنده مدال طلای کشوری شیمی سال ۱۳۹۳

حامد رحیمی نصر آبادی

دارنده مدال طلای کشوریفیزیکسال ۱۳۹۰

محمد جواد شعبانی

دارنده مدال طلای کشوری ریاضی سال ۱۳۹۱

داریوش شاهین راد

دارنده مدال طلای کشوری نجوم سال ۱۳۹۱

امیر بصیری

دارنده مدال طلای کشوری فیزیکسال ۱۳۹۲

سید محمد حسین شریفی

دارنده مدال طلای کشوری فیزیک سال ۱۳۹۴

بازگشت به بالا