17 نوامبر

اصطلاحات (Idioms)

🔴 به خاطر اشکال در موتور، هواپیما مجبور به فرود اضطراری شد.
🔴 Because of engine trouble, the plane had to make an emergency landing.

🔵 هواپیما از صفحه رادار خارج شد.
🔵 The plane disappeared off the radar screen.

🔴 هواپیما در کوه ها سقوط کرد.
🔴 The plane crashed into the mountains.

🔵 بعد از سانحه ، تکه پاره های هواپیما در منطقه وسیعی پخش شد.
🔵 After the crash, debris from the plane was spread over a large area.

🔴 امدادگران سریعا به محل سقوط هواپیما رفتند.
Rescue workers rushed to the site of the plane crash.

🔵 از دویست مسافر هواپیما فقط یک نفر زنده ماند.
🔵 Of the 200 people in the plane, only one survived.

🔴 هواپیما در مسیر دهلی ربوده شد.
🔴 The plane was hijacked while on a flight to Delhi.

🔵 هواپیماربایان خلبان و خدمه را گروگان گرفتند.
🔵 The hijackers kept the pilot and the crew as hostages.

🔴 تروریست ها تهدید می کنند که هواپیما را منفجر خواهند کرد.
🔴 The terrorists are threatening to blow up the hijacked plane.