10 نوامبر

روز جمعه ۲۷/۰۷/۹۷ یک روز خاص و پرخاطره برای سلام فرمانیه بود.

با قطار گردشگری شمال روزی پر نشاط را تجربه کردیم. ساعت ۶ صبح وعدگاهمان در راه آهن، شور و هیجان خاصی داشت.

حرکت قطار از دل کویر به سرسبزترین نقطه ایران، تماشای سه خط طلائی راه آهن و پل زیبای ورسک و جنگل شیرگاه خاطره ای زیبا و ماندگار شد.