17 دسامبر

دختران پایه هشتم سلام گلبانگ این هفته سه روز را در شهر تاریخی کاشان به سر بردند .

در این اردو از اماکنی چون حمام و باغ فین ، خانه طباطبایی ها ، شهر زیر زمینی نوش آباد (مجموعه اویی) ، روستای سرخ ابیانه ، روستا و آبشار نیاسر ، مشهد اردهال و زیارت سلطان علی بن محمد باقر و

آرامگاه سهراب سپهری ، تپه های سیلک ، غار چال نخجیر  و …. دیدن نمودند .